ACTIVITATS

Per al compliment dels objectius i reptes de la Plataforma del Serpis, s’han definit les activitats següents (extracte dels Estatuts de la Plataforma):

 • Organitzar reunions i altres esdeveniments per tal d’apropar el veïnat i els actors de tota la conca del riu Serpis, on es puguen debatre temes relacionats amb els rius de la conca i les seues problemàtiques.
 • Disposar de una ferramenta, com un lloc web, on recopilar informació rellevant sobre el riu i la seua conca i que servisca per a la difusió de les activitats que es realitzen al voltant dels rius, per la Plataforma i pels seus membres col·laboradors.
 • Participar activament dins dels processos de participació pública en els plans de conca de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i en els d’altres administracions.
 • Participar, donar suport i organitzar esdeveniments de formació, estudi, divulgació, sensibilització i educació ambiental a partir de diferents disciplines que puguen aportar coneixements sobre els valors del riu Serpis i el seu entorn, mitjançant activitats amb centres educatius com escoles o instituts d’educació secundària, tallers especialitzats, cursos formatius…
 • Promoure el desenvolupament rural sostenible per als pobles i les poblacions que resideixen en l’àrea d’influència de la conca del riu Serpis i en compatibilitat amb els valors sòcio-ambientals.
 • Impulsar el reconeixement i la protecció de la cultura i activitats agrícoles locals compatibles amb la continuïtat dels ecosistemes de la conca del Serpis, així com del patrimoni hidràulic tradicional.
 • Promoure el bon ús de l’aigua i la reutilització de l’aigua depurada per a usos ambientals, agrícoles o urbans.
 • Organitzar i participar en actes públics (congressos, seminaris, conferències, etc.) dins de l’àmbit i objecte de la Plataforma.
 • Promoure i patrocinar, quan siga possible, l’edició de publicacions, conjunturals o periòdiques, relacionades amb els seus fins.
 • Potenciar el coneixement, catalogació i divulgació del patrimoni natural i cultural relacionat amb el riu i el seu entorn.
 • Denunciar tot tipus d’activitats que suposen la destrucció, sobreexplotació o el deteriorament de béns i serveis ambientals relacionats amb el riu i el seu entorn.
 • Promoure la investigació i el coneixement de tots els aspectes ambientals, socials, culturals, hidrològics, paisatgístics, agroecològics, arquitectònics, turístics, recreatius, urbanístics i econòmics vinculats al riu Serpis i al territori de la seua influència en la conca.
 • Promoure i participar en activitats de millora de l’entorn, com batudes de neteja en el riu, platges, sèquies…
 • I qualsevol altra activitat que es considere oportuna dins dels objectius de la Plataforma.