Custòdia fluvial del riu Vernissa

Les associacions Plataforma del Serpis i ADENSVA hem sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) la custòdia fluvial d’un tram del riu Vernissa en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma de Gandia. Aquesta sol·licitud s’ha materialitzat mitjançant un conveni entre les tres parts: associacions, ajuntament i CHX.

Durant la tardor, la CHX ha llevat els canyars d’ambdós marges amb mètodes mecànics i seguidament ha procedit al tapat mitjançant lones opaques. L’objectiu d’aquestes lones és esgotar els rizomes de la canya (Arundo donax). Quan hi hagen passat almenys dos estius es llevaran les lones i es plantaran espècies autòctones de ribera, com salzes, baladres, xops…

Les associacions, com a entitats dinamitzadores, organitzaran activitats al tram custodiat per al seu manteniment, control de rebrots de canya, plantacions i altres activitats d’educació ambiental.

A més de la restauració de la vegetació de ribera, les associacions han presentat un informe al servei tècnic de l’Oficina de Planificació Hidrològica de la CHX per a demanar l’eliminació i adequació de les barreres transversals que limiten la continuïtat fluvial de la conca baixa del Serpis, que inclou al Vernissa. Aquestes barreres suposen importants obstacles per a la migració dels peixos, però també per a la vegetació i sobretot per a la dinàmica de sediments. Tones de sediments estan retingudes als assuts en desús provocant dèficits de sediments per al ecosistema fluvial i per a les platges, especialment les situades al sud del riu Serpis, totes elles afectades pel Port de Gandia però també pel dèficit de sediments fluvials que no arriben a la mar.

Treballem junts per un Serpis i un Vernissa vius!